Kvě 092012
 

cyklostezka

Výtah ze zákona č. 361/2000 Sb. Stav k 9.5.2012:

§ 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona

a)  účastník  provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým
způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích,

d)  řidič  je  účastník  provozu  na pozemních komunikacích, který řídí
motorové  nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na
zvířeti,

f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,

h)  nemotorové  vozidlo  je  vozidlo  pohybující  se pomocí lidské nebo
zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,

j)  chodec  je  i  osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek,
vozík  pro  invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600
mm,  pohybuje  se  na  lyžích  nebo  kolečkových  bruslích anebo pomocí
ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl
o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,

l)  nesmět  ohrozit  znamená  povinnost  počínat  si  tak,  aby  jinému
účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí,

m) nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku
provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo,

dd)  přechod  pro  chodce  je  místo  na  pozemní komunikaci určené pro
přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou,

ll)  přejezd  pro  cyklisty  je  místo na pozemní komunikaci určené pro
přejíždění   cyklistů  přes  pozemní  komunikaci  vyznačené  příslušnou
dopravní značkou,

mm)  kolonou  vozidel  se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého
nelze  předjíždět  každé vozidlo jednotlivě, rozestup mezi jednotlivými
vozidly při předjíždění nebo objíždění neumožňuje bezpečné zařazení.

§ 4

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen

a)  chovat  se  ohleduplně  a  ukázněně,  aby svým jednáním neohrožoval
život,   zdraví   nebo  majetek  jiných  osob  ani  svůj  vlastní,  aby
nepoškozoval  životní  prostředí  ani  neohrožoval  život  zvířat,  své
chování   je   povinen   přizpůsobit   zejména  stavebnímu  a  dopravně
technickému   stavu  pozemní  komunikace,  povětrnostním  podmínkám,
situaci  v  provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému
zdravotnímu stavu,

b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto
zákonem,  pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na
pozemních  komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel
podle  §  79  odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní
předpis,  vydanými  k  zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích,

c)  řídit  se  světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály,
dopravními  značkami,  dopravními  zařízeními a zařízeními pro provozní
informace.

§ 5

Povinnosti řidiče

(1) Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen

h)  snížit  rychlost  jízdy  nebo  zastavit  vozidlo před přechodem pro
chodce,  sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem
pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,

(2) Řidič nesmí

a) požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy,

b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití
alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po
požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být
ještě pod jejich vlivem,

c) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je jeho schopnost k
řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena v důsledku jeho
zdravotního stavu,

f)  ohrozit  nebo  omezit  chodce, který přechází pozemní komunikaci po
přechodu   pro   chodce  nebo  který  zjevně  hodlá  přecházet  pozemní
komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i
zastavit   vozidlo  před  přechodem  pro  chodce;  tyto  povinnosti  se
nevztahují na řidiče tramvaje,

g)  ohrozit  chodce  přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič
odbočuje,  a  dále  nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící
mimo  pozemní  komunikaci,  při  vjíždění  na  pozemní komunikaci a při
otáčení nebo couvání.

Chůze

§ 53

(3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a
kde  není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém
okraji  vozovky.  Chodci  smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky
nejvýše  dva  vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na
pozemních  komunikacích  nebo  v  nebezpečných  a nepřehledných úsecích
smějí jít chodci pouze za sebou.

(4)  Je-li  zřízena  stezka  pro  chodce  a  cyklisty označená dopravní
značkou  „Stezka  pro chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit cyklistu
jedoucího po stezce.

(5)  Je-li  zřízena  stezka  pro  chodce  a  cyklisty označená dopravní
značkou  „Stezka  pro  chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh pro
chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený
pro  chodce.  Pruh  vyznačený  pro  cyklisty může chodec užít pouze při
obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom
nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.

(7)  Osoba  vedoucí  jízdní  kolo  nebo  moped  smí  užít chodníku, jen
neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého
okraje vozovky.

§ 54

(2)  Mimo  přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k
její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může
vozovku  přejít,  aniž  by  ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na
pozemních  komunikacích.  Chodec  smí  přecházet  vozovku,  jen pokud s
ohledem  na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí
jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Jízda na jízdním kole

§ 57

(1)  Je-li  zřízen  jízdní  pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo
je-li  na  křižovatce  s  řízeným  provozem  zřízen pruh pro cyklisty a
vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

(2)  Na  vozovce  se  na  jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky;
nejsou-li  tím  ohrožováni  ani  omezováni  chodci, smí se jet po pravé
krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

(4)  Pohybují-li  se  pomalu  nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém
okraji  vozovky,  může  cyklista  jedoucí  stejným  směrem tato vozidla
předjíždět  nebo  objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo
krajnici,  pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen
dbát zvýšené opatrnosti.

(5)  Je-li  zřízena  stezka  pro  chodce  a  cyklisty označená dopravní
značkou  „Stezka  pro chodce a cyklisty“, nesmí cyklista ohrozit chodce
jdoucí po stezce.

(6)  Je-li  zřízena  stezka  pro  chodce  a  cyklisty označená dopravní
značkou  „Stezka  pro  chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh pro
chodce  a  pruh  pro  cyklisty,  je  cyklista  povinen  užít pouze pruh
vyznačený  pro  cyklisty.  Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít
pouze  při  objíždění,  předjíždění,  otáčení, odbočování a vjíždění na
stezku  pro  chodce  a  cyklisty;  přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v
pruhu vyznačeném pro chodce.

(7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba
pohybující  se  na  lyžích  nebo  kolečkových  bruslích  nebo  obdobném
sportovním  vybavení.  Přitom  je  tato osoba povinna řídit se pravidly
podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.

(8)  Před  vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit,
zda-li  může  vozovku  přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky
provozu  na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen
pokud  s  ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel
nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu
pro cyklisty se jezdí vpravo.

§ 58

(1)  Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu
schváleného  typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou
a řádně připevněnou na hlavě.

(2)  Dítě  mladší  10  let  smí na silnici, místní komunikaci a veřejně
přístupné  účelové  komunikaci^1)  jet na jízdním kole jen pod dohledem
osoby  starší  15  let;  to  neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické
stezce a v obytné a pěší zóně.

(3)  Na  jednomístném  jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li
však  jízdní  kolo  vybaveno  pomocným  sedadlem  pro přepravu dítěte a
pevnými  opěrami  pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7
let.

(4)  Cyklista  nesmí  jet  bez držení řídítek, držet se jiného vozidla,
vést  za  jízdy  druhé  jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a
vozit  předměty,  které  by  znesnadňovaly  řízení  jízdního  kola nebo
ohrožovaly  jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě
musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

(5)  Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen
světlomet  s  bílým  světlem  svítícím  dopředu ^2) a zadní svítilnu se
světlem  červené  barvy  nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li
vozovka  dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou
za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

(6) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než
800  mm,  má  na  zádi  dvě  červené  odrazky  netrojúhelníkového tvaru
umístěné  co  nejblíže  k  bočním  obrysům vozíku a je spojen s jízdním
kolem  pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho
náklad  za  snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního
kola,   musí   být  přívěsný  vozík  opatřen  vlevo  na  zádi  červeným
neoslňujícím světlem.

§ 76

Vztahy  mezi  obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích

(2)  Svislé  stálé  dopravní značky jsou nadřazeny vodorovným dopravním
značkám.

(3)   Přechodné   vodorovné   dopravní  značky  jsou  nadřazeny  stálým
vodorovným dopravním značkám.

(4)  Přenosné  svislé  dopravní  značky  jsou  nadřazeny všem dopravním
značkám.

§ 125c

Přestupky

(1)  Fyzická  osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních
komunikacích

c)  řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost,
který  si  přivodila  požitím  alkoholického  nápoje  nebo  užitím jiné
návykové látky,

Některé dopravní značky tykající se provozu cyklistů


Další weby s tématikou dopravních předpisů pro cyklisty:

https://www.cyklistikakrnov.com/Bezpecnost/prava-a-povinnosti-cyklistu.htm

(Visited 869 times, 1 visits today)
 Publikoval v 15.09

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blue Captcha Image
Refresh

*

QR Code Business Card